Tinglysing og andre spørsmål til Statens Kartverk

Vi har stadig spørsmål fra våre lesere vedrørende tinglysing og opplysninger om dette temaet. Derfor har vi tatt en prat med kontorsjef Anne Bjørg Lien og registerfører Kristin Bjerkestrand Eid på tinglysingsavdelingen til Statens Kartverk ved Hønefoss. All tinglysing i Norge blir nå foretatt her.

Hva er formålet med tinglysing? 

Tinglysing er frivillig. Ønsker du rettsvern, må du imidlertid tinglyse. Rettsvern betyr at en rettighet er beskyttet mot å bli utslettet eller forringet i verdi ved disposisjoner fra den tidligere innehaver eller som følge av gjeldsforfølgning mot denne. I forbindelse med tinglysing betyr rettsvern at den som har fått rettigheten tinglyst er vernet mot konkurranse fra andre rettighetshavere i samme objekt som ikke tinglyser sine rettigheter eller eventuelt gjør det senere. 
Rettsvern har særlig praktisk betydning i forbindelse med eiendomsrett eller andre rettigheter (pant, servitutt, leierett) vedrørende fast eiendom. Her oppnås i alminnelighet rettsvern gjennom tinglysing. Enkelte rettigheter i fast eiendom har rettsvern uten tinglysing, bl.a. kortvarige bruksrettigheter og rettigheter ervervet ved hevd.

Hvilke dokument brukes ved eiendomshandler? 
Skjøte, målebrev, kjøpekontrakt osv og hva må tinglyses? - For å tinglyse en hjemmelsovergang benyttes enten skjøte eller hjemmelserklæring. Et skjøte blir brukt ved overførsel av hjemmel til fast eiendom. Et skjøte må tinglyses for at overdragelsen skal ha vern mot tidligere eiers kreditorer eller godtroende medkontrahent.Hjemmelserklæring benyttes ved hjemmelsovergang i forbindelse med arv, skifte og uskifte.
Tinglysing av en kjøpekontrakt overfører ikke hjemmel, men den blir en heftelse på eiendommen og signaliserer at hele eller deler av eiendommen er solgt. Det er den enkelte kommune som måler opp eiendommene og skriver ut målebrev på f.eks hyttetomten.

Hvor får en tak i de ulike skjemaene? 

- På vår hjemmeside www.tinglysing.no finner du ulike skjemaer som kan brukes ved tinglysing av fast eiendom og borettslag, samt veiledning og kommentarer til utfyllingen av skjemaene. Bruk av standardiserte skjemaer reguleres av tinglysingsforskriften § 2.

Hvor skal en henvende seg ved tinglysing? Må en bruke megler?
-Du trenger ikke å få hjelp fra megler eller advokat hvis saken er enkel og grei. Hvis saken er komplisert og uoversiktlig kan det være en fordel for alle parter at du får profesjonell hjelp.

Hva er viktig å ha med i et skjøte?
Eiendomsgrenser, veirett, vann, kloakk, strøm osv? 
> -Før du skal overdra en eiendom ved skjøte, bør du sjekke grunnboken. Hvilke heftelser har eiendommen? Hvis noen har fått rettigheter (såkalte servitutter) på din eiendom som ikke fremkommer av grunnboken, kan disse tinglyses hvis partene ønsker det. Da kan du føye dem til i skjøtets pkt. 6. En servitutt kan enten gi rett til en viss bruk (som for eksempel veirett eller beiterett) eller den kan forby eieren av den tjenende eiendom retten til å utøve visse typer av faktisk rådighet over den faste eiendom (for eksempel byggeforbud og villaklausul). 
Retten kan enten tilhøre en annen fast eiendom (reell servitutt) eller en person (personlig servitutt). Dersom en servitutt skal tinglyses, må det klart fremgå hvem som skal være rettighetshaver. Det er også viktig at rettighetens omfang/rekkevidde fremgår klart av servituttens innhold. 

Hva er heftelser? Hvordan slettes disse?
- En heftelse er særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom. Rettighetshaver til en heftelse kan være en/flere person(er) eller en annen eiendom. Eksempler er panterett, forkjøpsrett, servitutt og grunnbyrde. Heftelser i fast eiendom må tinglyses for å få rettsvern. 
Hvilke priser skal en operere med ved overdragelse innen familien? 
- Prisen på en eiendom er relevant i forbindelse med utregning av dokumentavgift. Dokumentavgift er en avgift til statskassen som skal betales ved tinglysing av visse dokumenter, f.eks. tinglysing av skjøte på fast eiendom. Avgiften utløses ved hjemmelsovergang av fast eiendom - og gjelder derfor for selveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sameieandeler i fast eiendom. Regler er fastsatt i Lov om dokumentavgift av 12. des. 1975 med senere endringer. 
Oppdaterte regelverk med Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer finnes i rundskriv om dokumentavgift 2011 - Rundskriv nr 12/2011 S Avgiften er pr. i dag 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi uavhengig av om overdragelsen er innenfor eller utenfor familien. Enkelte overføringer er imidlertid fritatt fra avgiften, bl.a. overføring mellom ektefeller, opphør av samboerskap, samt overføring av ideelle arveandeler i samsvar med arvelovens regler. Ved salg av nyoppførte boliger betales det som regel bare avgift av tomteverdien. Andel i borettslag regnes ikke som fast eiendom, og omfattes derfor ikke av dokumentavgiftsloven. 

Hva blir tinglysingsgebyr, dokumentavgift osv? 
Nåværende satser pr. 1.6.2011
Tinglysingsgebyr
Skjøte, hjemmelserklæring, erklæring/avtale, leiekontrakt, prioritetsvikelse mv. kr 1548,-
Pantedokument, panteutvidelse og forhøyelse. kr 1935,-
Refinansiering (innenfor samme låneramme/ samme pantsetter/e/samme panteobjekt). kr 215,-
Anke (kjæremål) over tinglysingsnekting/ retting av grunnboka (klage). kr 5160,-
Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, uskifte, sammenføyning, tvangsforretning m.v.  kr 0
Bestillinger
Utskrift fra grunnboken/grunnboksutskrift. kr 172,-
Kopi av gammel grunnbok. kr 172,-
Kopi av tinglyst dokument (kopi fra panteboka). kr 172,-
Utskrift av historisk grunnbok. kr 40,- 
Dokumentavgift 
Dokumentavgiften ved overføring av hjemmel til eiendomsrett og festerett i fast eiendom er 2,5 % av avgiftsgrunnlaget (kjøpesummen/ markedsverdi). Satsen fastsettes årlig av Stortinget. Ved tinglysing i Statens kartverk er det etterskuddsbetaling. Statens kartverk vil fastsette gebyr og avgifter og sende faktura til den som har begjært tinglysingen. Betalingsfristen er 14 dager.

Hvordan bør en oppbevare skjøter etc?
- Det er alltid lurt å oppbevare ett eksemplar av skjøtet og andre tinglyste dokumenter privat. Vi på Tinglysingen oppbevarer en gjenpart av det tinglyste dokumentet i vårt pantebokarkiv. Vi er i ferd med å digitalisere vårt pantebokarkiv. Alt som har blitt tinglyst fra og med juni 2007 har blitt skannet.

Hvem kan skrive under skjøte? Vitner?
- Et skjøte kan ikke tinglyses uten at utstederen har grunnbokshjemmel eller samtykke fra hjemmelshaveren. Hjemmelshaverens underskrift skal som hovedregel bevitnes. Dette kan bl.a. gjøres av to vitner som er myndige og bosatt i Norge, eller av lensmann, lensmannsbetjent, advokat, autorisert advokatfullmektig og autorisert eiendomsmegler. 
Utstederen, erververen og erververens ektefelle, foreldre, barn eller søsken kan ikke bekrefte utstederens underskrift.

Hvordan behandles uenighet mellom kjøper og selger?
- Tinglysingsmyndigheten skal ikke ta stilling til eventuelle tvister mellom partene. Dette må de eventuelt løse frivillig eller etter søksmål forut for tinglysingen.
Sameie/særeie, ting en bør passe på?

Sameie 
Sameie betyr at to eller flere personer har hjemmel til en eiendom. Den enkeltes eierandel beskrives i ideell andel. De ideelle andelene kan overdras til tredjeperson uten samtykke fra andre eiere (med unntak av sameie mellom ektefeller).

Særeie 
Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt. Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie. Særeiemidler er ikke gjenstand for deling når ekteskapet opphører. Dette betyr at ektefellene beholder det de selv eier. Avtale om særeie mellom ektefeller må gjøres i ektepakt. 
Ekteskapsloven regulerer hvilke formkrav som stilles til en ektepakt, og skjema kan fås ved henvendelse til Brønnøysundregistrene. Rettsvern for disposisjoner nedfelt i ektepakt etableres ved tinglysing i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Dersom innholdet omfatter overføring av fast eiendom eller andel i borettslag fra den ene ektefellen til den andre, må den også tinglyses i grunnboken. Særeie kan også bestemmes av en gavegiver eller arvelater ved testament. Se ekteskapsloven § 48.

Hvor kan en finne ut om tinglyste dokumenter på en eiendom?
-Du kan ringe tinglysingstelefonen på tlf. 32 11 88 00. Tinglysingstelefonen betjenes av flere kundebehandlere mellom kl. 08.00-14.00. Hvis ikke kundebehandleren kan svare på ditt spørsmål, setter de over til en saksbehandler eller jurist.
Du kan også bestille en grunnboksutskrift. En grunnboksutskrift er en utskrift av grunnboksbladet til en eiendom, og gir en kort oversikt over hvilke dokumenter som er tinglyst på eiendommen. Utskriften viser hvem som har tinglyst hjemmel til eiendommen, om det er flere eiere, eventuelle pengeheftelser, erklæringer og avtaler, eller om andre eiendommer eller personer har tinglyste rettigheter på eiendommen. Utskriften viser også hvilken eiendom den er utskilt fra og hvilket år.
Dersom du ønsker kopi av tinglyste dokumenter fra vårt pantebokarkiv, kan du også bestille disse hos oss.
Bestillingsskjema finner du på hjemmesiden til www.statkart.no. Den kan du sende pr. brev, i skranken hos oss, via telefaks, via Norsk Eiendomsinformasjons system ”Infoland” eller via e-post (skannet bestilling som er underskrevet/stemplet). En grunnboksutskrift koster kr 172,- pr. stk. Bestillingen blir fakturert bestillers navn og adresse. Leveringstiden er ca. 1 uke.

 

Tidligere nyheter fra oss

Registrering av mindre vannkilder

Registrering av mindre vannkilder

Den nye drikkevannsforskriften fra 1. januar 2017 krever at all vannforsyning som forsyner mer enn en bolig eller fritidseiendom skal registreres hos Mattilsynet. Fra før skal alle større drikkevannsanlegg være registrert. Dersom vannkilden forsyner over 50 personer eller ca 10 kubikkmeter vann pr døgn må den også være godkjent av Mattilsynet.

Ny klatrepark i Hemsedal

Ny klatrepark i Hemsedal

Når du kommer inn i Hemsedal sentrum fra øst ser du et stort klatretårn på venstre side av RV 52. Her er baseområdet til klatreparken Høyt og Lavt Hemsedal. Herfra går det flere Zipliner over til Bruøyne der det meste av klatreparken ligger.

Ny hyttemesse på Flå

Ny hyttemesse på Flå

Til høsten får Hallingdal sin egen hyttemesse på Flå. 21.-23. september vil Flå Vekst sammen med Regionrådet for Hallingdal arrangere hyttemesse i og ved Thonhallen i Flå sentrum.

Zipline i Vestlia

Zipline i Vestlia

Vi skrev i sommerutgaven at turen med Zipline tar 30 sekunder, dette er feil, turen tar 2 minutter fra toppen og ned, vi beklager.

Etter planene som var lagt skulle den nye 1100 meter lange ziplinen i Vestlia åpne til påsken. Men godkjenningen fra offentlige myndigheter tok lengre tid enn de hadde forventet så åpningen måtte derfor utsettes.

Renhold og vedlikehold av vedovner

Renhold og vedlikehold av vedovner

Vi har snakket med Ola Espegard i firmaet Ebriola på Torpo om vedlikehold av ovner og piper. Hans ovnforretning leverer alt av utstyr til dette, og de har god erfaring med renovering av gamle ildsteder og utskifting av dårlige piper.

Ta bilder av eiendelene dine

Ta bilder av eiendelene dine

Veldig mange bruker mobilen til å ta selvfie, men har du tenkt at du kan ta bilde av alle tingene dine med en «tingfie». If skadeforsikring oppfordrer alle til å ta bilde eller video av alt de eier med mobilen, og lagre dette på et sikkert sted f. eks i dataskyen. Slik lagring er ofte inkludert i mobilabonnementet eller e-postkontoen din, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Kulturstigar på Holsåsen

Kulturstigar på Holsåsen

Grunneigarar og hyttefolk på Holsåsen har saman rydda stigar og sett opp skilt og opplysningstavler i området dei siste åra. Det er tilskot frå Gjensidigestiftelsen, Buskerud Fylkeskommune og Hol kommune på til saman ca 370.000.- kroner som har gjort dette mogeleg.

Alle strømmålere skal byttes innen 1.1.2019

Alle strømmålere skal byttes innen 1.1.2019

Den 17. mars 2016 kom det en ny lov som sier at alle strømmålere i hele Norge skal byttes ut innen 1. januar 2019. I Hallingdal er det Hallingdal Kraftnett AS og Hemsedal Energi KF i Hemsedal som setter i verk utskiftingen i hus, hytter og bedrifter.

Styr hyttestrøm, innbruddsvarsling og lys med mobiltelefonen

Styr hyttestrøm, innbruddsvarsling og lys med mobiltelefonen

Det finnes ulike systemer for strømstyring og frostsikring for hytter og boliger. Ustekveikja Energi har som første og eneste strømleverandør inngått samarbeid med HomeControl om å tilby et slikt styringssystem med mange muligheter.

2000 kilometer med maskinpreparerte langrennsløyper i Hallingdal

2000 kilometer med maskinpreparerte langrennsløyper i Hallingdal

Alle reiselivsdestinasjonene i Hallingdal går nå sammen for å markedsføre Hallingdal som en av Europas beste langrennsregioner. Det er laget en ny brosjyre for langrenn og vinteropplevelser på norsk og engelsk. Alle de maskinpreparerte langrennsløypene blir oppdaterte på skisporet.no slik at du til enhver tid kan gå på nettet og se hvor det er nypreparerte løyper.

Over 50% av  alle branner  starter i  elektriske anlegg

Over 50% av alle branner starter i elektriske anlegg

Nettverkselskapene er pålagt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å ha tilsyn med alle elektriske anlegg hos sine kunder. I Hallingdal er det Det lokale Eltilsyn (DLE) som utfører denne kontrollen. De holder til på Torpomoen sammen med Hallingdal Brann og Redningsteneste som blant annet har brann og feietilsyn i Ål, Hol og Hemsedal.

DLE har fire kontrollører som reiser rundt i distriktet og sjekker elektriske anlegg. Alle hus og hytter skal ha kontroll minst hvert 20. år. Alle nybygg blir kontrollert i løpet av første året. Du får alltid beskjed i forkant av et tilsynsbesøk, og dersom det oppdages feil får du en viss tid på deg til å rette opp disse.

Eiendomsskatt i Hol

Eiendomsskatt i Hol


Som mange har fått med seg blir det innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Hol kommune fra 1.1.2016. Vi har tatt en prat med ordfører Tony Kjøl for å få litt avklaring på hvorfor dette er innført og hva inntektene skal brukes til.

Hol kommune har over tid hatt en kraftig nedgang i inntektene, mye av dette skyldes lavere pris på strøm som har vert en stor del av Hol kommune sine inntekter. At reduksjonen i inntektene ville komme har vi tatt hensyn til i flere år nå, og dermed arbeidet hardt for å redusere driftsutgiftene i kommunen. Vi har bl.a redusert antall ansatte i kommunen, Hovet og Holet skole blir slått sammen til en skole fra høsten 2015, og det er redusert i tilbudet i helsesektoren, sier Tony Kjøl.

Unngå vannskade i hus og hytter

Unngå vannskade i hus og hytter

Forsikringsselskapene melder om at det nå er større utbetalinger til vannskader enn brannskader på hus og hytter. Du kan enkelt unngå vannskade ved montering av automatisk magnetventil på hovedledningen til huset eller hytta.

Geiterygghytta 100 år

Geiterygghytta 100 år

Geiterygghytta er et knutepunkt i Skarvheimen, og i år er det 100 år siden den ble åpnet første gang. Den DNT eide hytta ligger 1224 moh, sentralt plassert i turløypenettet med merkede stier både til Aurlandsdalen, Finse, Hallingskeid og Kongshelleren.

Idag er det Jan Eira som er bestyrer ved hytta, og han er tredje generasjon som driver Geiterygghytta siden bestefaren startet her i 1950. Store endringer har skjedd disse årene, men gjestene har ikke forandret seg mye forteller Jan og mor Kari Eira.

Spar tid med UV-lakk

Spar tid med UV-lakk

De aller fleste av oss utsetter lakkering av gulv både hjemme og på hytta se lenge som mulig. Mange utsetter dette fordi det er mye jobb og det tar lang tid før gulvet er klart til å brukes, alt må ryddes ut av rommet og stues inn der det måtte finnes plass. Og når lakkeringsjobben er ferdig så bør man vente minst en uke før lakken er herdet og man kan flytte alle møbler og annet tilbake på plass. Og i tillegg så bør dette gjøres hvert 4.-6. år dersom gulvet skal bevares fint uten å måtte slipe dette på nytt.

Når du trenger lege i Hallingdal

Når du trenger lege i Hallingdal

Alle kommuner i Norge skal ha kommunal legevakt med eget telefonnummer. Det er legekontor i hver kommune i Hallingdal og disse er betjent fra 08.00 til 15.30 på vanlige ukedager.
Fra 15.30 til 23.00 og i helger, har de forskjellige kommunene felles legevakt der Nes og Flå samarbeider, Gol og Hemsedal, samt Ål og Hol.
Om du ringer til din lokale legevakt eller til legevaktsentralen som er lokalisert på Ål, kommer du til vakthavende sykepleier som vil lose deg til den legen som har vakt i ditt distrikt. For Flå og Nes som har felles vakt kan det derfor hende at om du ringer legevakta på Nes, så må du møte hos legen på Flå.
I visse ferieperioder har legene i Hol egen vakt i tillegg til vaktsentralen på Ål, og Hemsedal kommune i tillegg til vaktlege på Gol.

Hallingdialekt  - på veg ut, eller?

Hallingdialekt - på veg ut, eller?

Det er etter kvart blitt langt mellom ungdomar frå Hallingdal som pratar dialekt. Med digitale medier, radio, TV og aukande turisme har mange av dei gamle gode ord og uttrykka blitt borte. På Facebook er det populært å utveksle gamle ord og uttrykk frå Hallingdal og det er også laga t-skjorter med hallinguttrykk på, så interessa for dialekta er framleis tilstades. Me vil her ta med ein del ekta hallingord og uttrykk som lesarane våre kan ha moro av å kjenne til.

Reinton Trevarefabrikk - 100 år

Reinton Trevarefabrikk - 100 år

Reinton Trevarefabrikk ble startet i 1913 av bestefaren til Oddvar Reinton, og har holdt til i samme lokaler i alle år. Ca år 1900 startet det et sagbruk der som Bygdahall ved Hagafoss i Holligger idag, dette ble i hovedsak startet for å forsyne utbyggingen av Bergensbanen med materialer av ulike slag. Reinton Trevare hadde derfor kort veg og god tilgang til det treverket de trengte til sin produksjon.

Både Reinton Trevarefabrikk, sagbruket og en mølle som også var i samme området brukte fossen som kraftkilde til å drive maskinene i årene fram til strømmen kom til Hagafoss.

Stort behov for etterisolering

Stort behov for etterisolering

Det finnes en rekke hytter i fjellet som har alt for dårlig isolasjon. Dette kommer av at mange hytter ble bygd som sommerhus og kravene til isolasjon var mye mindre før. Dessuten har det kommet strøm i mange områder og med fyring året rundt kreves det bedre isolasjon for å holde på varmen.

Gamle juletradisjonar

Gamle juletradisjonar

Det var mykje som skulle gjerast i stand til jul, for når julehøgtida sette inn skulle ein gjera minst mogeleg. Fyrst og fremst var det nok slakting og bryggjing. Det vart slakta heime på gardane og alt skulle nyttast. Det var nok særleg gris og sau som vart brukt, men også kalv. Skinker og lår vart oftast salta og hengt bort til spekemat. Det vart laga grisesylte og lammerull, av griseføttene fekk ein syltelabbar og lammesidene kunne bli til pinnekjøt. Men pinnekjøt var nok ikkje veldig vanleg i Hallingdal før fram mot våre dagar. Av innmaten vart og det meste nytta, men den vart nok brukt opp før jul, for i julehøgtida skulle det vera litt ekstra god mat.

God mat på hytta med Hallingdal Catering

God mat på hytta med Hallingdal Catering

Hallingdal Catering er en av de bedriftene i Hallingdal som kan komme på hytta og lage et herremåltid til deg og dine gjester. Vi fikk være med på et slik gilde i en hytte på Golsfjellet nå i høst.
Her ble det servert 3 retter, laget av de beste råvarer nærområdet kan skaffe og tilberedt på en profesjonell og delikat måte. I tillegg smakte maten selvfølgelig som å være på en av Hallingdals beste restauranter, men kanskje var omgivelsene enda triveligere.

Hemsedal Husflidslag  – aktivt lag med egen butikk

Hemsedal Husflidslag – aktivt lag med egen butikk

I Hemsedal blomstrer dugnadsånden der Hemsedal Husflidslag har drevet sitt eget husflidsutsalg stort sett på dugnad i mange år. Gjennom sitt eget eiendomsselskap eier de også forretningslokalene i Hemsedal sentrum der utsalget Stugu og en egen avdeling for bunader, ”Bunadsstugu” holder til.

Fra lam på beitet til mat på fatet

Fra lam på beitet til mat på fatet

De aller fleste som har hytte eller leilighet i Hallingdal opplever fra tid til annen å få sau helt inn på trappa. For mange er dette en trivelig opplevelse mens for andre er det en pest og en plage. Vi har tatt en prat med saueeierne Lars Ivar Brattegard, Jan Ole Hovdegard og Einar Ådnegard i Vats Gardsmat for å få greie på grunnen til at sauene går der de går, og hva som gjør lam fra Hallingdalsfjella til en utsøkt råvare til ulike måltider utover høst og vinter.