tre til besvær

Få ting syntes å skape så mye uro mellom naboer som ” naboens tre”. Eier av naboeiendom gjør gjeldende at treet skygger for utsikt, sol, avgir treavfall eller på andre måter er til skade eller ulempe på vedkommendes eiendommen, og ønsker at treet skal beskjæres eller fjernes. Den annen part kan på sin side hevde at treet utgjør en stor fordel på vedkommendes eiendom – forhindrer innsyn, skygger for plagsom sol, utgjør støyhinder, forskjønner eiendommen.

Videre kan en bli møtt med at treet er et for eiendommen viktig uttrykk, f. eks tuntre. Det er heller ikke uvanlig å bli møtt med at treet har en viktig familier eller følelsesmessig betydning. I disse tilfellene trenger vi et regelsett som regulerer partenes(naboenes) rettigheter og plikter.


Hvorfor skaper så disse trærne så mye uro i naboforhold?
En av forklaringene er nok at nabolovens § 3 pålegger våre domstoler å foreta en konkrete interesseavveining, og etter § 2 fastsette innholdet av skjønnsmessige vilkår som uturvande, urimelig og unødvendig.
 Sammenholdes dette med at de fleste av oss verner om våre eiendommer, om så er til Dovre faller, så har vi skapt et godt grunnlag for vanskelige nabotvister. Ved ønske om å få fjernet et tre hos naboen bør en først ta direkte kontakt med vedkommende og fremme sitt ønske, og samtidig begrunne dette nærmere.
Dersom dette ikke medfører en løsning bør en varsle nabo om at en vurderer å søke advokatbistand, og slik få avklart rettigheter og plikter.

Naboloven
Den sentrale lov på dette området er naboloven av 16. juni 1961 nr. 5. Loven regulerer forholdet mellom naboeiendommer. I vår sammenheng kan vi definere naboeiendom  som en tilliggende eiendom med et annet bruksnummer, og på hvilken eiendom treet står. Det må tilføyes at nabolovens regler også kan gjøres gjeldende der hvor naboeiendom er eid av staten, kommune, aksjeselskap eller andre former for sammenslutninger/foretak.?Naboloven inneholder særregler som regulerer naboers rettigheter og plikter. Reglene er enkle å bokstavtolke, men omfanget av rettspraksis har vist at de ikke alltid er like enkle å praktisere.

Nabolovens § 12
Dette er den enkleste av disse særreglene å praktisere. Denne bestemmelsen regulerer de tilfellene hvor trær, grener og røtter går inn på naboens eiendom. I disse skade tilfellene må eier av naboeiendommen varsles og gis rimelig frist til å fjerne. Reagerer ikke eieren innen rimelig tid kan eier av naboeiendom selv kutte og fjerne inntil grenselinjen, og tilegne seg det avkuttede.

Nabolovens § 3
Denne bestemmelsen regulerer de tilfellene hvor treet ikke overskrider grenselinjen, men allikevel er til sjenanse/ulempe. Slike tre kan også kreves beskåret eller fjernes dersom:
1. treet er til skade eller særlig ulempe for naboen?2. det er ikkje nemnande om å gjera for eieren å beholde treet og?3. treet står nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrka jord enn tredjeparten av trehøgda.
Disse tre vilkårene er kumulative, det vil si at de alle tre må være innfridd før en kan kreve fjerning eller beskjæring. ?Om målingen av treet og avstand til hus, have osv. har vi klargjørende rettspraksis. For eksempel vil vilkår nr. 3 være innfridd dersom et 12 meter høyt tre står nærmere enn 4 meter til grensen.
Det er vilkårene nr. 1 og nr. 2 som skaper flest problemer. Disse vilkårene oppstiller et krav om en skjønnsmessig vurdering av den skade og ulempe treet har for nabo veid opp mot eierens interesse av å beholde treet. Det skal her foretas en konkret interesseavveining. Det er ikke mulig innenfor denne artikkelens rammer å gi en utfyllende gjennomgang av rettspraksis. Jeg vil imidlertid vise til RG 1991 s. 586. På A sin eiendom sto det et 15 m høyt bjerketre, som medførte skyggevirkninger i B sin have i ca 2 ½ time om formiddagen. B var sterkt plaget av bjerkepollenallergi og et av hans barn var i ferd med å utvikle samme form for allergi. B krevet bjerketreet fjernet og fikk medhold i sitt krav, idet lagmannsretten fant at bjerketreet ikke var av nevneverdig betydning for A, mens det for B representerte en særlig ulempe. Det ble lagt til grunn at også allergiske plager måtte tas i betraktning når de som her var dokumenterte og var av vesentlig betydning.

Nabolovens § 2
Dersom vilkårene i § 3 ikke er innfridd kan en kreve treet fjernet eller beskåret med hjemmel i § 2. Denne bestemmelsen fastsetter at naboens trær kan kreves fjernet der hvor disse påfører naboeiendom en ulempe eller skade som er unødvendig eller urimelig, som f. eks ved kvalifisert tap av utsikt.  ?Dette er nabolovens sentrale bestemmelse. Bestemmelsen er rikholdig omtalt i juridisk teori, og omfattende behandlet i rettspraksis. ?Lovens § 2 oppstiller følgende hovedvilkår  Ingen må ha, gjera eller sette i verk noko som  urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneigedom.?For en nærmere forståelse viser jeg til RG 1994 s. 479: Trær som hindret fjordutsikt fra fritidseiendom ble krevet fjernet. Idet den del av saksøkerens eiendom som lå nærmest naboen ikke kunne betegnes som hage, kom ikke § 3 til anvendelse. Retten fant imidlertid at en trerekke var av en slik karakter at det gikk utover det som kunne anses som sedvanlig og påregnelig etter § 2. Med henblikk på å gi en viss utsikt måtte to grantrær hugges, mens noen måtte beskjæres.

Tekst: Advokat Olaf Kr. Saggau Holm

Tidligere nyheter fra oss

Registrering av mindre vannkilder

Registrering av mindre vannkilder

Den nye drikkevannsforskriften fra 1. januar 2017 krever at all vannforsyning som forsyner mer enn en bolig eller fritidseiendom skal registreres hos Mattilsynet. Fra før skal alle større drikkevannsanlegg være registrert. Dersom vannkilden forsyner over 50 personer eller ca 10 kubikkmeter vann pr døgn må den også være godkjent av Mattilsynet.

Ny klatrepark i Hemsedal

Ny klatrepark i Hemsedal

Når du kommer inn i Hemsedal sentrum fra øst ser du et stort klatretårn på venstre side av RV 52. Her er baseområdet til klatreparken Høyt og Lavt Hemsedal. Herfra går det flere Zipliner over til Bruøyne der det meste av klatreparken ligger.

Ny hyttemesse på Flå

Ny hyttemesse på Flå

Til høsten får Hallingdal sin egen hyttemesse på Flå. 21.-23. september vil Flå Vekst sammen med Regionrådet for Hallingdal arrangere hyttemesse i og ved Thonhallen i Flå sentrum.

Zipline i Vestlia

Zipline i Vestlia

Vi skrev i sommerutgaven at turen med Zipline tar 30 sekunder, dette er feil, turen tar 2 minutter fra toppen og ned, vi beklager.

Etter planene som var lagt skulle den nye 1100 meter lange ziplinen i Vestlia åpne til påsken. Men godkjenningen fra offentlige myndigheter tok lengre tid enn de hadde forventet så åpningen måtte derfor utsettes.

Renhold og vedlikehold av vedovner

Renhold og vedlikehold av vedovner

Vi har snakket med Ola Espegard i firmaet Ebriola på Torpo om vedlikehold av ovner og piper. Hans ovnforretning leverer alt av utstyr til dette, og de har god erfaring med renovering av gamle ildsteder og utskifting av dårlige piper.

Ta bilder av eiendelene dine

Ta bilder av eiendelene dine

Veldig mange bruker mobilen til å ta selvfie, men har du tenkt at du kan ta bilde av alle tingene dine med en «tingfie». If skadeforsikring oppfordrer alle til å ta bilde eller video av alt de eier med mobilen, og lagre dette på et sikkert sted f. eks i dataskyen. Slik lagring er ofte inkludert i mobilabonnementet eller e-postkontoen din, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Kulturstigar på Holsåsen

Kulturstigar på Holsåsen

Grunneigarar og hyttefolk på Holsåsen har saman rydda stigar og sett opp skilt og opplysningstavler i området dei siste åra. Det er tilskot frå Gjensidigestiftelsen, Buskerud Fylkeskommune og Hol kommune på til saman ca 370.000.- kroner som har gjort dette mogeleg.

Alle strømmålere skal byttes innen 1.1.2019

Alle strømmålere skal byttes innen 1.1.2019

Den 17. mars 2016 kom det en ny lov som sier at alle strømmålere i hele Norge skal byttes ut innen 1. januar 2019. I Hallingdal er det Hallingdal Kraftnett AS og Hemsedal Energi KF i Hemsedal som setter i verk utskiftingen i hus, hytter og bedrifter.

Styr hyttestrøm, innbruddsvarsling og lys med mobiltelefonen

Styr hyttestrøm, innbruddsvarsling og lys med mobiltelefonen

Det finnes ulike systemer for strømstyring og frostsikring for hytter og boliger. Ustekveikja Energi har som første og eneste strømleverandør inngått samarbeid med HomeControl om å tilby et slikt styringssystem med mange muligheter.

2000 kilometer med maskinpreparerte langrennsløyper i Hallingdal

2000 kilometer med maskinpreparerte langrennsløyper i Hallingdal

Alle reiselivsdestinasjonene i Hallingdal går nå sammen for å markedsføre Hallingdal som en av Europas beste langrennsregioner. Det er laget en ny brosjyre for langrenn og vinteropplevelser på norsk og engelsk. Alle de maskinpreparerte langrennsløypene blir oppdaterte på skisporet.no slik at du til enhver tid kan gå på nettet og se hvor det er nypreparerte løyper.

Over 50% av  alle branner  starter i  elektriske anlegg

Over 50% av alle branner starter i elektriske anlegg

Nettverkselskapene er pålagt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å ha tilsyn med alle elektriske anlegg hos sine kunder. I Hallingdal er det Det lokale Eltilsyn (DLE) som utfører denne kontrollen. De holder til på Torpomoen sammen med Hallingdal Brann og Redningsteneste som blant annet har brann og feietilsyn i Ål, Hol og Hemsedal.

DLE har fire kontrollører som reiser rundt i distriktet og sjekker elektriske anlegg. Alle hus og hytter skal ha kontroll minst hvert 20. år. Alle nybygg blir kontrollert i løpet av første året. Du får alltid beskjed i forkant av et tilsynsbesøk, og dersom det oppdages feil får du en viss tid på deg til å rette opp disse.

Eiendomsskatt i Hol

Eiendomsskatt i Hol


Som mange har fått med seg blir det innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Hol kommune fra 1.1.2016. Vi har tatt en prat med ordfører Tony Kjøl for å få litt avklaring på hvorfor dette er innført og hva inntektene skal brukes til.

Hol kommune har over tid hatt en kraftig nedgang i inntektene, mye av dette skyldes lavere pris på strøm som har vert en stor del av Hol kommune sine inntekter. At reduksjonen i inntektene ville komme har vi tatt hensyn til i flere år nå, og dermed arbeidet hardt for å redusere driftsutgiftene i kommunen. Vi har bl.a redusert antall ansatte i kommunen, Hovet og Holet skole blir slått sammen til en skole fra høsten 2015, og det er redusert i tilbudet i helsesektoren, sier Tony Kjøl.

Unngå vannskade i hus og hytter

Unngå vannskade i hus og hytter

Forsikringsselskapene melder om at det nå er større utbetalinger til vannskader enn brannskader på hus og hytter. Du kan enkelt unngå vannskade ved montering av automatisk magnetventil på hovedledningen til huset eller hytta.

Geiterygghytta 100 år

Geiterygghytta 100 år

Geiterygghytta er et knutepunkt i Skarvheimen, og i år er det 100 år siden den ble åpnet første gang. Den DNT eide hytta ligger 1224 moh, sentralt plassert i turløypenettet med merkede stier både til Aurlandsdalen, Finse, Hallingskeid og Kongshelleren.

Idag er det Jan Eira som er bestyrer ved hytta, og han er tredje generasjon som driver Geiterygghytta siden bestefaren startet her i 1950. Store endringer har skjedd disse årene, men gjestene har ikke forandret seg mye forteller Jan og mor Kari Eira.

Spar tid med UV-lakk

Spar tid med UV-lakk

De aller fleste av oss utsetter lakkering av gulv både hjemme og på hytta se lenge som mulig. Mange utsetter dette fordi det er mye jobb og det tar lang tid før gulvet er klart til å brukes, alt må ryddes ut av rommet og stues inn der det måtte finnes plass. Og når lakkeringsjobben er ferdig så bør man vente minst en uke før lakken er herdet og man kan flytte alle møbler og annet tilbake på plass. Og i tillegg så bør dette gjøres hvert 4.-6. år dersom gulvet skal bevares fint uten å måtte slipe dette på nytt.

Når du trenger lege i Hallingdal

Når du trenger lege i Hallingdal

Alle kommuner i Norge skal ha kommunal legevakt med eget telefonnummer. Det er legekontor i hver kommune i Hallingdal og disse er betjent fra 08.00 til 15.30 på vanlige ukedager.
Fra 15.30 til 23.00 og i helger, har de forskjellige kommunene felles legevakt der Nes og Flå samarbeider, Gol og Hemsedal, samt Ål og Hol.
Om du ringer til din lokale legevakt eller til legevaktsentralen som er lokalisert på Ål, kommer du til vakthavende sykepleier som vil lose deg til den legen som har vakt i ditt distrikt. For Flå og Nes som har felles vakt kan det derfor hende at om du ringer legevakta på Nes, så må du møte hos legen på Flå.
I visse ferieperioder har legene i Hol egen vakt i tillegg til vaktsentralen på Ål, og Hemsedal kommune i tillegg til vaktlege på Gol.

Hallingdialekt  - på veg ut, eller?

Hallingdialekt - på veg ut, eller?

Det er etter kvart blitt langt mellom ungdomar frå Hallingdal som pratar dialekt. Med digitale medier, radio, TV og aukande turisme har mange av dei gamle gode ord og uttrykka blitt borte. På Facebook er det populært å utveksle gamle ord og uttrykk frå Hallingdal og det er også laga t-skjorter med hallinguttrykk på, så interessa for dialekta er framleis tilstades. Me vil her ta med ein del ekta hallingord og uttrykk som lesarane våre kan ha moro av å kjenne til.

Reinton Trevarefabrikk - 100 år

Reinton Trevarefabrikk - 100 år

Reinton Trevarefabrikk ble startet i 1913 av bestefaren til Oddvar Reinton, og har holdt til i samme lokaler i alle år. Ca år 1900 startet det et sagbruk der som Bygdahall ved Hagafoss i Holligger idag, dette ble i hovedsak startet for å forsyne utbyggingen av Bergensbanen med materialer av ulike slag. Reinton Trevare hadde derfor kort veg og god tilgang til det treverket de trengte til sin produksjon.

Både Reinton Trevarefabrikk, sagbruket og en mølle som også var i samme området brukte fossen som kraftkilde til å drive maskinene i årene fram til strømmen kom til Hagafoss.

Stort behov for etterisolering

Stort behov for etterisolering

Det finnes en rekke hytter i fjellet som har alt for dårlig isolasjon. Dette kommer av at mange hytter ble bygd som sommerhus og kravene til isolasjon var mye mindre før. Dessuten har det kommet strøm i mange områder og med fyring året rundt kreves det bedre isolasjon for å holde på varmen.

Gamle juletradisjonar

Gamle juletradisjonar

Det var mykje som skulle gjerast i stand til jul, for når julehøgtida sette inn skulle ein gjera minst mogeleg. Fyrst og fremst var det nok slakting og bryggjing. Det vart slakta heime på gardane og alt skulle nyttast. Det var nok særleg gris og sau som vart brukt, men også kalv. Skinker og lår vart oftast salta og hengt bort til spekemat. Det vart laga grisesylte og lammerull, av griseføttene fekk ein syltelabbar og lammesidene kunne bli til pinnekjøt. Men pinnekjøt var nok ikkje veldig vanleg i Hallingdal før fram mot våre dagar. Av innmaten vart og det meste nytta, men den vart nok brukt opp før jul, for i julehøgtida skulle det vera litt ekstra god mat.

God mat på hytta med Hallingdal Catering

God mat på hytta med Hallingdal Catering

Hallingdal Catering er en av de bedriftene i Hallingdal som kan komme på hytta og lage et herremåltid til deg og dine gjester. Vi fikk være med på et slik gilde i en hytte på Golsfjellet nå i høst.
Her ble det servert 3 retter, laget av de beste råvarer nærområdet kan skaffe og tilberedt på en profesjonell og delikat måte. I tillegg smakte maten selvfølgelig som å være på en av Hallingdals beste restauranter, men kanskje var omgivelsene enda triveligere.

Hemsedal Husflidslag  – aktivt lag med egen butikk

Hemsedal Husflidslag – aktivt lag med egen butikk

I Hemsedal blomstrer dugnadsånden der Hemsedal Husflidslag har drevet sitt eget husflidsutsalg stort sett på dugnad i mange år. Gjennom sitt eget eiendomsselskap eier de også forretningslokalene i Hemsedal sentrum der utsalget Stugu og en egen avdeling for bunader, ”Bunadsstugu” holder til.

Fra lam på beitet til mat på fatet

Fra lam på beitet til mat på fatet

De aller fleste som har hytte eller leilighet i Hallingdal opplever fra tid til annen å få sau helt inn på trappa. For mange er dette en trivelig opplevelse mens for andre er det en pest og en plage. Vi har tatt en prat med saueeierne Lars Ivar Brattegard, Jan Ole Hovdegard og Einar Ådnegard i Vats Gardsmat for å få greie på grunnen til at sauene går der de går, og hva som gjør lam fra Hallingdalsfjella til en utsøkt råvare til ulike måltider utover høst og vinter.